Trwa rekrutacja dzieci » Kliknij po szczegóły

Statut żłobka

STATUT ŻŁOBKA „DOMOWA KRAINA” W BYDGOSZCZY

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Żłobek „DOMOWA KRAINA” w Bydgoszczy, zwany dalej „Żłobkiem”, jest jednostką organizacyjną utworzoną i prowadzoną przez osobę prawną – Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo-Techniczne w Bydgoszczy na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą.
 2. Nazwa Zespół Żłobków BZDZ „KRAINA BRZDĄCA” w Bydgoszczy może być używana przez Żłobek w skróconym brzmieniu „KRAINA BRZDĄCA”, „DOMOWA KRAINA”
 3. Miejscem prowadzenia Żłobka jest budynek położony w Bydgoszczy, przy ul. Fordońskiej 140, 85-739 Bydgoszcz.
 4. Obszarem działania Żłobka jest Miasto Bydgoszcz i jego okolice.
 5. Wymagania lokalowe i sanitarne określa Ustawa i przepisy wydane na podstawie art. 25 ust. 3 Ustawy.

 

§ 2 

 1. Podmiotem prowadzącym Żłobek jest Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Stowarzyszenie Oświatowo-Techniczne w Bydgoszczy, ul. Fordońska 120, 85‑739 Bydgoszcz, KRS: 0000012687, NIP: 554-031-30-30, REGON: 09006728000000.
 2. Nadzór nad Żłobkiem, w zakresie określonym przepisami art. 54-57 Ustawy, sprawuje Prezydent Miasta Bydgoszczy.

 

Rozdział 2

Cele i zadania żłobka oraz sposób ich realizacji

§ 3

 1. Celem Żłobka jest zapewnienie opieki dzieciom w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat zamieszkującym obszar Miasta Bydgoszczy i jego okolic.
 2. W ramach opieki realizowane są funkcje: opiekuńcza, wychowawcza oraz edukacyjna.

 

§ 4 

 1. Do zadań Żłobka należy:
 • zapewnienie dzieciom przebywającym w Żłobku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych w dni robocze (niebędące dniami wolnymi od pracy ani sobotami) do 10 godzin dziennie;
 • zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej i edukacyjnej przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
 • prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka wg opracowanego programu zajęć odpowiednio dla różnych grup wiekowych;
 • zapewnienie opieki przez personel o kwalifikacjach zawodowych i w liczbie zgodnie z przepisami Ustawy;
 • zapewnienie dziecku bezpieczeństwa w czasie przebywania w Żłobku oraz odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych, zgodnych z obowiązującymi przepisami;
 • zapewnienie racjonalnego i prawidłowego żywienia oraz możliwości higienicznego spożywania posiłków z uwzględnieniem wymogów epidemiologicznych;
 • kształtowanie postawy społecznej poprzez przyzwyczajanie dzieci do zgodnego współżycia i współdziałania w zespole rówieśników, budzenie i rozwijanie uczuć przywiązania i życzliwości;
 • dbałość o rozwój umysłowy dziecka, rozwijanie myślenia, mowy, wyrabianie orientacji przestrzeni i czasu, zapoznanie z otaczającym środowiskiem;
 • współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka.

 

§ 5 

 1. Cele i zadania Żłobka realizowane są poprzez:
 • stosowanie różnych metod i form pracy z dziećmi uwzględniających rozwój psychomotoryczny dzieci oraz konieczność indywidualnej pracy z dzieckiem, tj. poprzez gry, zabawy, zajęcia organizowane metodami aktywizującymi, zajęcia muzyczne, teatralne, plastyczne, rytmiczne,
 • stymulowanie procesów rozwojowych dzieci poprzez wykorzystanie ich własnej inicjatywy,
 • zapewnienie dzieciom możliwości odpoczynku w formach dostosowanych do ich wieku,
 • zapewnienie dzieciom pobytu na świeżym powietrzu,
 • zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w Żłobku i terenie wokół niego,
 • niestosowanie wobec dzieci zabiegów lekarskich bez zgody rodziców.

 

1.Realizację celów i zadań Żłobka, w tym zadań związanych z bezpieczeństwem dzieci, zapewnia Dyrektor Żłobka.

 

Rozdział 3

Zarzadzanie Żłobkiem

§ 7 

 1. Dyrektor Żłobka kieruje pracą Żłobka, reprezentuje go na zewnątrz oraz ponosi odpowiedzialność za jego prawidłowe funkcjonowanie.
 2. Dyrektor Żłobka wykonuje czynności wynikające ze zwykłego zarządu.
 3. Dyrektora Żłobka zatrudnia i zwalnia Organ prowadzący Żłobek.

§ 8

 1. Organizację wewnętrzną Żłobka, w tym godziny jego pracy, określa Regulamin Organizacyjny Żłobka nadawany przez Dyrektora.
 2. Do wejścia w życie postanowień regulaminu, o którym mowa w ust. 1, wymagana jest ich akceptacja przez Organ prowadzący Żłobek.

§ 9 

 1. Żłobek jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.
 2. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do:
 • Dyrektora Żłobka – wykonuje Organ prowadzący Żłobek
 • pozostałych pracowników Żłobka – Dyrektor Żłobka.

 

Rozdział 4

Warunki przyjmowania dzieci do Żłobka

§ 10 

 1. Rekrutacja do Żłobka prowadzona jest w sposób ciągły, w zależności od liczby wolnych miejsc.
 2. Rekrutacja może być prowadzona za pomocą systemu elektronicznego.
 3. Dyrektor Żłobka ogłasza zasady rekrutacji, określając wymagane dokumenty i terminy ich składania.

§ 11

 1. Do Żłobka przyjmowane są dzieci z Miasta Bydgoszczy .
 2. Pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka mają dzieci:
 • rodziców bezrobotnych, biernych zawodowo;
 • rodziców pracujących zawodowo lub uczących się w systemie dziennym;
 • rodziców samotnie je wychowujących;
 • z rodzin wielodzietnych i niepełnosprawne.

§ 12 

 1. Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobka jest:
 • złożenie przez rodzica ubiegającego się o objęcie dziecka opieką w Żłobku wniosku, zawierającego oświadczenie o danych, o których mowa w art. 3a Ustawy (karta zgłoszeniowa).
 • zawarcie Umowy cywilno-prawnej pomiędzy Żłobkiem, a rodzicami, określającej szczegółowe zasady korzystania z opieki i odpłatności za nią oraz zasady wypowiadania umowy i jej rozwiązywania.

§ 13 

 1. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku, mającej trwać powyżej 30 dni, do Żłobka może być przyjęte na miejsce tego dziecka na czas jego nieobecności inne dziecko.

§ 14

 O przyjęciu dziecka do Żłobka decyduje Dyrektor Żłobka.

 

Rozdział 5

Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka w Żłobku

§ 15

 1. Za świadczenie opieki nad dzieckiem Żłobek pobiera odpowiednio opłatę za pobyt i opłatę za wyżywienie.

§ 16

 1. W przypadku nieobecności dziecka w Żłobku, zgłoszonej uprzednio przez rodzica dziecka, mającej trwać dłużej niż 30 dni, opłata za pobyt dziecka ulega zwrotowi jeżeli na miejsce tego dziecka na czas jego nieobecności do Żłobka przyjęte zostanie inne dziecko, w trybie przepisu § 13.
 2. Za czas nieobecności dziecka w Żłobku, trwającej dłużej niż dwa kolejne dni robocze, rodzicom dziecka przysługuje zwrot wniesionej opłaty za wyżywienie, począwszy od drugiego dnia liczonego od dnia zgłoszenia nieobecności dziecka przez rodzica.

 

Rozdział 6

Zasady udziału rodziców w zajęciach prowadzonych w Żłobku

§ 17 

 1. Dyrekcja, personel żłobka i rodzice dziecka współpracują ze sobą na bieżąco w sprawach dotyczących dziecka poprzez utrzymywanie kontaktu, polegającego na udzielaniu informacji na temat dziecka, jego rozwoju i zachowania oraz prowadzenie konsultacji i udzielanie przez Żłobek porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi, edukacji zdrowotnej i wychowania dzieci, a także przez przekazywanie Żłobkowi przez rodziców wniosków, dotyczących opieki sprawowanej przez Żłobek.
 2. Żłobek przeprowadza, nie rzadziej niż raz na kwartał, otwarte zajęcia opiekuńczo-edukacyjne dla każdej grupy wiekowej z udziałem rodziców, poinformowanych o tym z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.
 3. W Żłobku odbywają się spotkania okolicznościowe z udziałem rodziców z okazji świąt i innych dni wynikających z tradycji i obyczajów, w terminach wynikających z kalendarza tych świąt.

 

Rozdział 7

Postanowienia końcowe

§ 18

 1. W Żłobku może zostać utworzona, z inicjatywy rodziców lub Dyrektora Żłobka, Rada Rodziców.
 2. Utworzenie Rady Rodziców wymaga zgody podmiotu prowadzącego.
 3. W przypadku utworzenia, rada rodziców działa w oparciu o przepisy art. 12a Ustawy z zachowaniem postanowień Statutu.

§ 19

1.Zmian w statucie dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania.