Trwa rekrutacja dzieci » Kliknij po szczegóły

Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA „DOMOWA KRAINA”
W BYDGOSZCZY

 

 

 1. Fordońska 140, 85-739 Bydgoszcz

 

 

Niepubliczny Żłobek „Domowa Kraina” w Bydgoszczy działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 04.02. 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235).
 2. Statutu Żłobka.
 3. Niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.

 

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 1. Regulamin organizacyjny Żłobka określa organizację pracy placówki.
 2. Postanowienia Regulaminu organizacyjnego określają w szczególności:
 3. a) organizację pracy Żłobka;
 4. b) ramowy rozkład dnia pobytu dziecka w Żłobku;
 5. c) obsadę osobową Żłobka;
 6. d) zasady funkcjonowania Żłobka;

e ) zakres współpracy ze Żłobkiem oraz dostęp do informacji o rozwoju

dziecka, warunkach i sposobie udzielania świadczeń przez Żłobek.

 

3.Organizację opieki nad dziećmi w Żłobku, w tym:

 1. a) prawa i obowiązki rodziców;
 2. b) prawa dzieci.

 

 

§ 2

 1. Ze świadczeń Żłobka mogą korzystać dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia do końca roku szkolnego, w którym dziecko osiągnie 3 rok życia, lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym-4 rok życia.
 2. Żłobek organizuje opiekę nad dziećmi:
 • od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 – 17.00;
 • pięć dni w tygodniu;
 • 12 miesięcy w roku.

 

 1. Dziecko w Żłobku może przebywać maksymalnie do 10 godzin dziennie.
 2. 4. Żłobek jest nieczynny we wszystkie dni świąteczne oraz 24 grudnia.
 3. Placówka zastrzega sobie możliwość organizowania dni dyżurowych, które wypadają w okresach „między świątecznych” lub w dniach poprzedzających święto , tzw. „długie weekendy”.

Informacja o dyżurach zostanie powieszona na tablicy ogłoszeń 2 tygodnie przed wyznaczoną datą.

 

§ 3

1.Ramowy rozkład dnia pobytu dziecka w Żłobku „Domowa Kraina”.

 

      PLAN DNIA W ŻŁOBKU

6.00-8.00

 „Powitania nadszedł czas…”

 

Przyjmowanie dzieci do żłobka.

Wspólne zabawy w sali według zainteresowań dzieci, ruchowe, ze śpiewem.

 

Indywidualne zabawy edukacyjne z opiekunami.

 

Rozmowy z rodzicami.

8.00-8.15Gimnastyka poranna /zabawy ruchoweZabawy rozwijające koordynację ruchową oraz  zmysł równowagi.
8.15-8.30

     Czynności higieniczne

Trening czystości.

 

Wdrażanie dzieci do samodzielności w czynnościach samoobsługowych i higienicznych.

8.30-9.00

              I ŚNIADANIE

Karmienie dzieci i pomoc w spożywaniu posiłku.

 

Uczenie dzieci samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

9.00-10.30

          Realizacja zadań wychowawczo-edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.

 

 

  

Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu (w razie niepogody w sali).

Zajęcia dydaktyczne wspomagające rozwój dziecka min. logopedyczne, plastyczne, muzyczne, przyrodnicze, ruchowe, paluszkowe, sensoryczne, parateatralne.

 

Wyjście na plac zabaw.

Zabawy swobodne.

Aktywność  pozwalająca na odkrywanie, kreatywność i rozwijanie zainteresowań dzieci.

10.30-10.45

 

Czynności porządkowe w sali.

 

Czynności higieniczne i pielęgnacyjne

Porządkowanie sali.

 

Trening czystości.

Wdrażanie dzieci do samodzielności w czynnościach samoobsługowych i higienicznych.

10.45-11.00

 

 

           II ŚNIADANIE

Karmienie dzieci i pomoc w spożywaniu posiłku.

 

Uczenie dzieci samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

11.15-13.00Leżakowanie/drzemkaOdpoczynek. Słuchanie muzyki relaksacyjnej, kołysanek. Czytanie przez opiekunki wybranych bajek.
13.00-13.15Czynności higieniczne i pielęgnacyjne

Trening czystości.

Wdrażanie dzieci do samodzielności w czynnościach samoobsługowych i higienicznych.

13.15-13.45

 

              OBIAD

 

           I i II DANIE

Karmienie dzieci i pomoc w spożywaniu posiłku.

Uczenie dzieci samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

13.45-14.45

Zabawy integrujące grupę.

Zajęcia dodatkowe.

 Zabawy na świeżym powietrzu.

Zabawy ruchowe, rytmiczne, paluszkowe, rozwijające spostrzegawczość, konstrukcyjne, tematyczne.

Aktywność pozwalająca na odkrywanie, kreatywność i rozwijanie zainteresowań dzieci.

14.45-15.15

Czynności higieniczne i pielęgnacyjne

 

 PODWIECZOREK

Trening czystości.

Karmienie dzieci i pomoc w spożywaniu posiłku.

Uczenie dzieci samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

15.30-17.00

Zabawy popołudniowe.

 Rozchodzenie się dzieci do domu.

 Rozmowy z rodzicami.

Wspólna zabawa. Zabawy swobodne, malowanie, rysowanie, czytanie bajek i oczekiwanie na przyjście rodziców./Zabawy w ogrodzie.

 

Dzień dzieci młodszych zorganizowany jest według ich indywidualnych potrzeb oraz rytmu. Dzięki temu chcemy zapewnić im poczucie bezpieczeństwa organizując warunki zbliżone do domowych, a także możliwość prawidłowego rozwoju psychoruchowego. Codzienny plan uwzględnia m.in: posiłki, zabiegi pielęgnacyjne i higieniczne, drzemki, zabawy edukacyjne, manipulacyjne, zabawy wspierające rozwój ruchowy, w tym naukę raczkowania i chodzenia.

 

 1. Łączenie grup w Żłobku następuje w czasie:
 • dyżuru porannego w godzinach : 6.00 – 08:00;
 • dyżuru popołudniowego w godzinach: 15.30 – 17:00;
 1. Dzieci mają możliwość z codziennego korzystania z ogrodu żłobkowego z odpowiednio dobranymi urządzeniami, dostosowanymi do wieku dzieci;
 2. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.

 

§ 4

 1. Dyrektorowi podlegają wszyscy pracownicy zatrudnieni w Żłobku;
 2. W czasie nieobecności Dyrektora jego zadania przejmuje osoba przez niego wyznaczona;
 3. Dyrektor Żłobka pełni funkcję merytoryczną w placówce, zajmuje się sprawami organizacyjnymi, opłatami oraz reprezentowaniem placówki na zewnątrz.

 

§ 5

 1. Organizacja Żłobka i obsada osobowa w Żłobku uwarunkowane są:

 

 • wiekiem dzieci, do których zgodnie z Ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 przysługuje:

 

 • 1 opiekun na 8 dzieci w przypadku dzieci powyżej 1 roku ,
 • 1 opiekun na 5 dzieci w przypadku dzieci poniżej roku lub z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 • liczbą miejsc organizacyjnych;
 • przyjęciem dziecka niepełnosprawnego, na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności;
 • przyjęciem dziecka wymagającego szczególnej opieki.

 

 1. W Żłobku Niepublicznym „Domowa Kraina” osoby pracujące z dziećmi posiadają odpowiednie kwalifikacje do pracy na zajmowanych stanowiskach.

 

 

II.ZASADY FUNKCJONOWANIA ŻŁOBKA

 

§ 6

1.Organizacja opieki nad dziećmi w Żłobku jest zgodna z normami obowiązującymi dla wieku dziecka i obejmuje:

 

 1. Zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
 2. Wyżywienie;
 3. Higienę snu i wypoczynku;
 4. Zagwarantowanie właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez organizowanie i prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka w pomieszczeniach i na wolnym powietrzu;
 5. Prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka;
 6. Działania profilaktyczne, promujące zdrowie;
 7. Działania na rzecz kształtowania postaw prospołecznych i usamodzielniania;
 8. Udzielanie doraźnej pomocy medycznej;
 9. Bieżący kontakt z rodzicami lub opiekunami prawnymi;

 

§ 7

 1. W Żłobku funkcjonują grupy dziecięce;
 2. Dopuszcza się możliwość łączenia grup dziecięcych, dla celów organizacyjnych;
 3. Rodzice informowani są przez personel Żłobka o wszelkich niepokojących objawach zachowania się dziecka, tak by ograniczyć lub nie dopuścić do wystąpienia objawów chorobowych u dziecka, a także innych dzieci;
 4. Na wniosek rodziców, uprawniony personel Żłobka obowiązany jest udzielić rodzicom informacji o stanie psychofizycznym dziecka, a także zauważonych u dziecka odstępstwach od norm rozwojowych właściwych dla rówieśników;
 5. Jeżeli zachowania dziecka wskazują na takie odstępstwa od norm rozwojowych, które objawiają się nadmierną agresją i nadpobudliwością zagrażającą bezpieczeństwu życia i zdrowia samego dziecka, innych dzieci i personelu Żłobka, dyrektor po konsultacji z opiekunkami informuje o tym rodziców dziecka. Czynności te dokumentowane są przez Dyrektora placówki i w razie braku poprawy, są podstawą do wnioskowania o zaprzestanie świadczenia usług opieki przez Żłobek.

 

§ 8

 1. W celu zapewnienia właściwych warunków opieki nad dziećmi, rodzic lub inna osoba, która przyprowadza dziecko do Żłobka każdorazowo informuje pracownika Żłobka, że dziecko jest zdrowe;
 2. W przypadku zaobserwowania u dziecka przebywającego w Żłobku objawów chorobowych, dziecko poddaje się ocenie pielęgniarskiej i jeżeli stwierdzi się podwyższoną temperaturę, dziecko odsyła się wraz z rodzicem lub inną upoważnioną osobą do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
 3. O zachorowaniu dziecka w Żłobku rodzic informowany jest telefonicznie i jest zobowiązany do odbioru dziecka ze Żłobka niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 1,5 godziny, a w szczególnych sytuacjach do 1 godziny ( np. astma, temp.> 39˚);
 4. Jeśli dziecko zostało odesłane ze żłobka z wysoką temperaturą, objawami wirusa pokarmowego, objawami zapalenia spojówek czy innych chorób zakaźnych, to rodzic ma obowiązek po chorobie przynieść zaświadczenie lekarskie, że dziecko jest już zdrowe i może przebywać w placówce z innymi dziećmi.

 

§ 9

1.Z powodów organizacyjnych rodzice winni informować Dyrektora lub opiekuna grupy o każdym zachorowaniu dziecka lub innej przyczynie jego nieobecności w Żłobku.

 

§ 10

1.Po przyjęciu dziecka do Żłobka zostaje ono  pod stałą opieką fachowego personelu  przez cały okres, aż do odebrania przez rodziców lub upoważnioną osobę;

 1. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie pobytu w Żłobku jest następujący:
 • dzieci przebywające w Żłobku są pod opieką opiekunów, którzy organizują im zabawy, zajęcia edukacyjne i wychowawcze;
 • opiekun jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne powierzonych dzieci;
 • każdorazowo opiekun kontroluje miejsce przebywania dzieci (bawialnia, jadalnia, sypialnia, szatnia, łazienka) oraz sprzęt i pomoce dydaktyczne;
 • opiekun opuszczający grupę w momencie przyjścia drugiego opiekuna, informuje go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków;
 • opiekun może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę innego pracownika Żłobka;
 • obowiązkiem opiekuna jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna;
 • w wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników Żłobka, bez względu na zakres ich czynności służbowych, w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

 

§ 11

 1. Dzieci mogą być odbierane tylko przez rodziców.
 2. Za pisemną zgodą rodziców dziecko może być odebrane przez dorosłą pełnoletnią osobę, imiennie upoważnioną, wpisaną do obowiązującego upoważnienia do odbioru dziecka ze Żłobka.
 3. Upoważnienie, zawiera:
 • imię i nazwisko osoby upoważnionej;
 • nr dowodu tożsamości;
 • stopień pokrewieństwa
 • nr telefonu kontaktowego;
 • datę i podpis rodziców.
 1. Pracownicy żłobka mają prawo odmówić wydania dziecka w przypadku stwierdzenia, że rodzice lub inna osoba uprawniona do odbioru nie gwarantują odpowiedniej opieki nad dzieckiem (stany emocjonalne, odurzenie i inne), wówczas dziecko pozostawia się w Żłobku do momentu przybycia zawiadomionej przez Żłobek innej uprawnionej do odbioru dziecka osoby.
 2. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego ze Żłobka przez upoważnioną przez nich osobę.
 3. W przypadku nie odebrania dziecka ze Żłobka przez rodziców lub inną osobę upoważnioną najpóźniej do godziny zakończenia pracy Żłobka, a także w sytuacji nie przybycia zawiadomionej osoby lub niemożnością skontaktowania się z rodzicami (osobą upoważnioną), Dyrektor lub inny pracownik Żłobka „Kraina Brzdąca” zawiadomi najbliższą jednostkę policji.

 

§ 12

 1. Żłobek zapewnia odpłatne wyżywienie Dziecka.
 2. Od dnia 01.06.2021r. do 30.04.2022r. dzienna stawka żywieniowa dla dziecka obejmująca 5 posiłków (I i II śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek)  wynosiła 5 zł/dzień (udział w projekcie). Od dnia 01.07.2022 r. dzienna stawka żywieniowa dla dziecka obejmująca 5 posiłków (I i II śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek) wynosi 14,00 zł/dzień. Od 01.09.2022 r. dzienna stawka żywieniowa dla dziecka obejmująca 5 posiłków będzie wynosić 14,50 zł/dzień.

3. Opłata za wyżywienie stanowi wartość stawki żywieniowej pomnożonej przez ilość dni obecnych w danym miesiącu.

 1. W przypadku zgłoszenia nieobecności dziecka w Żłobku do opłaty, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu nie będą doliczane opłaty za wyżywienie w poszczególnych dniach zgłoszonej nieobecności dziecka, liczone od kolejnego dnia zgłoszonej nieobecności.

6.Za zgłoszenie, o którym mowa, rozumie się telefoniczne powiadomienia Żłobka lub przedłożenie informacji w formie pisemnej -sms.

7.Nieobecność dziecka w żłobku rodzice zgłaszają do godziny 14.00 dnia poprzedzającego (wówczas zostaje odliczona stawka żywieniowa licząc od kolejnego dnia).

 

§ 13

Opłaty

 1. Wysokość i termin wnoszenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku ustala Organ Prowadzący.
 2. Wysokość opłaty miesięcznej podpisywana jest przez rodzica w umowie cywilnej  od 01.06.2021 do 30.04.2022 roku wynosi 38 zł/miesiąc. Wysokość opłaty miesięcznej podpisywana jest przez rodzica w umowie cywilnej i od 01.09.2022 roku będzie wynosić 1200 zł miesięcznie (bez wyżywienia).
 3. Wszelkie opłaty dokonywane są na wskazane w umowie konto bankowe.
 4. Opłaty za czesne i posiłki dokonywane są do 10 dnia każdego miesiąca.

 

§ 14

 1. Rodzice dziecka chodzącego do żłobka, mogą wchodzić do sal pobytu dzieci, po wcześniejszym umówieniu się Dyrektorem lub opiekunką.
 2. Czas pobytu dziecka w Żłobku, w okresie adaptacji, jest stopniowo wydłużany w zależności od potrzeb dziecka.
 3. Dzieci nie można pod żadnym pozorem przymuszać do jedzenia. Posiłki należy zorganizować i podawać w taki sposób, aby zachęcały dzieci do jedzenia.
 4. Dzieci w każdym czasie pobytu w żłobku mają zapewniony stały dostęp do napojów (wody).

 

§ 15

 1. Dziecko powinno być zaopatrzone przez rodziców w:
 • kapcie na sztywnej podeszwie , z wyjątkiem dzieci w wieku niemowlęcym,
 • pampersy, chusteczki nawilżające i higieniczne,
 • bieliznę osobistą i odzież na zmianę;
 • piżamę;
 • jeśli dziecko używa to butelkę /smoczek.

 

 1. Rzeczy dziecka muszą być czytelnie podpisane, w taki sposób, aby nie było wątpliwości do kogo należą.
 2. Jeżeli dziecko:
 • korzysta z urządzeń lub aparatów, które winno nosić także w czasie przebywania w Żłobku, rodzice mogą przekazać je personelowi wraz z informacją o zasadach ich używania i obsługi;
 • ma inne niż rówieśnicy potrzeby jeśli chodzi o dietę, higienę snu, warunki rozwoju psychomotorycznego i emocjonalnego, rodzice winni informować na bieżąco personel Żłobka o takich potrzebach, bądź zachowaniach dziecka, po to by w granicach możliwości placówki zapewnić dziecku optymalne warunki rozwoju;
 • ma zaleconą dietę eliminacyjną – może być ona realizowana w Żłobku na podstawie zaświadczenia lekarskiego od lekarza z poradni specjalistycznej (alergologa, gastrologa, endokrynologa itp.), począwszy od daty przedłożenia stosownego zaświadczenia w Żłobku do odwołania;

4.Dziecko uczęszczające do Żłobka, ze względu na bezpieczeństwo nie może nosić żadnej biżuterii oraz zabawek składających się z małych i drobnych elementów (dotyczy to także sznureczków od smoczka).

 

§ 16

 1. Zasady korzystania z usług Żłobka określa się w umowie z rodzicami .
 2. O skreśleniu dziecka z listy informuje się niezwłocznie rodziców na piśmie z podaniem przyczyny.

 

§ 17 

1.Dziecko ma prawo w szczególności do:

 • równego traktowania;
 • akceptacji takim jakie jest;
 • opieki i ochrony;
 • poszanowania godności osobistej, intymności i własności;
 • wysłuchania i w miarę możliwości uwzględniania zdania i życzeń;
 • nietykalności fizycznej;
 • ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej oraz psychicznej;
 • poszanowania tradycji kulturowej i religijnej z poszanowaniem zwyczajów;
 • zabawy i wyboru towarzyszy zabaw;
 • doświadczania konsekwencji własnego zachowania ograniczonego względami bezpieczeństwa własnego i innych;
 • aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy;
 • odkrywania, pobudzania i wzmacniania własnego potencjału twórczego;

 

                     III PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

§ 18

 1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
 2. a) przestrzeganie statutu Żłobka;
 3. b) przestrzeganie niniejszego Regulaminu;
 4. c) przestrzegania terminowego uiszczania opłat za Żłobek;
 5. d) przyprowadzanie i odbieranie dziecka ze Żłobka osobiście lub przez upoważnioną osobę pełnoletnią ,zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
 6. e) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Żłobku.
 7. Rodzice maja obowiązek poinformowania na piśmie Dyrektora Żłobka o swojej czasowej nieobecności lub wyjeździe i ustanowionym pełnomocnictwie notarialnym w sprawowaniu opieki nad dzieckiem przez osoby trzecie.
 8. Rodzice dziecka zobowiązani są do zapoznawania się z treścią zarządzeń, ogłoszeń i komunikatów Dyrektora placówki i Organu prowadzącego.
 9. Rodzice dziecka zobowiązani są do przestrzegania doraźnych ustaleń organizacyjnych dyrektora Żłobka i stosowania się do nich.

 

§ 19

Rodzice maja prawo do :

 1. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka;
 2. uzyskiwania porad i wskazówek od opiekunów w rozpoznawaniu przyczyn i trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
 3. wyrażania i przekazywania opiekunom i dyrektorowi  Żłobka wniosków z obserwacji pracy placówki;
 4. kierowania do personelu Żłobka uwag mających na celu troskę o dobro dziecka;
 5. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Żłobka organowi prowadzącemu i sprawującemu nadzór, o przekazywanych sprawach powinien być każdorazowo poinformowany Dyrektor placówki.
 6. rodzice dziecka mogą włączać się w przygotowywanie i organizowanie uroczystości i imprez okolicznościowych.

 

                            IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20

 1. Regulamin Organizacyjny Żłobka jest udostępniony rodzicom do wglądu na stronie internetowej placówki oraz na tablicy ogłoszeń.

 

§ 21

 1. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią :
 2. a) Umowa na świadczenie usług;
 3. b) Statut żłobka.

 

§ 22

 1. Zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane są w sposób właściwy dla jego nadania.
 2. Żłobek „Domowa Kraina” zastrzega sobie możliwość zmiany zapisów w regulaminie, o których rodzice zostaną poinformowani osobiście i na tablicy ogłoszeń. Nie zaakceptowanie nowych zmian wiąże się z wypisaniem dziecka ze żłobka.