Trwa rekrutacja dzieci » Kliknij po szczegóły

Informacje o projekcie

Projekt Zespół żłobków BZDZ ‘’Kraina Brzdąca’’realizowany jest w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś 8. Aktywni na rynku pracy, Działania 8.4. Godzenie życia zawodowego i rodzinnego Poddziałanie 8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Okres realizacji projektu: 01.11.2019 do 30.04.2022

Cel projektu – stworzenie 2 żłobków, zapewniających łącznie 60 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, umożliwiając tym samym minimum 60 osobom powrót na rynek pracy, w tym 23 osobom (bezrobotnym, biernym zawodowo, oferując tym osobom wsparcie aktywizacyjne w formie doradztwa zawodowego i szkoleń). W projekcie zaplanowano finansowanie żłóbków przez 12 miesięcy.

Zakres realizacji:  Bydgoszcz

Grupa docelowa: 23 osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy i 35 osób pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3

Wartość projektu: 1 919 942,40 PLN

Wartość dofinansowania z UE: 1 627 932,04 PLN